Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ustawy 1 i ustawy 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy iż:

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych związanych z procesem sprzedaży towarów i świadczenia usług jest Przedsiębiorstwo Handlowo ­ Usługowe PIONEX Piotr Gabryś z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Wyzwolenia 89.

Inspektor ochrony danych osobowych w firmie nie został wyznaczony. W kwestii pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: ado@pionex.com.pl.

Administrator przetwarza dane w celach realizacji przedmiotu łączącej strony umowy oraz obsługi o charakterze handlowym i świadczenia usług, w tym w szczególności:

a) Realizacji zamówień na towary i usługi,

b) Realizacji płatności,

c) Realizacji obsługi reklamacji,

d) Realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,

e) Ochrony praw Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach przepisów windykacyjnych i procesów sądowych,

Ponadto, informujemy, że:

1)       Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679

a)       art. 6 ust. 1 lit. b) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy ( zawarcie umowy, obsługa logistyczna dostaw i zwrotów, obsługa logistyczna reklamacji, dochodzenie roszczeń, windykacja należności);

b)       art. 6 ust. 1 lit. c) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (rejestracja w sprzedaży).

2)       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany przepisami prawa.

3)       Pani/Pana dane osobowe zostaną powierzone:

a)             firmom zapewniającym obsługę IT,

b)             kancelarii radcy prawnego,

c)              biegłemu rewidentowi

d)             firmom kurierskim/transportowym zapewniającym dostawę towaru

4)       Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane do urzędu skarbowego oraz innych podmiotów określonych przepisami prawa.

5)       Ze względu na fakt, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa administrator musi je przetwarzać przez okres wskazany przepisami prawa (nie ma możliwości usunięcia tych danych osobowych).

6)       Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wykonania kopii danych.

7)       Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8)       Podanie przez Panią/Pana danych dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy – sprzedaży towarów i usług.

9)       Decyzje dotyczące rozstrzygnięcia spraw związanych z zawieraniem umowy, jej warunków nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Copyright © 2017 chemiabielsko.pl